Gegevensbeschermingsverklaring

Persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop worden aangeboden.

Op grond van artikel 4, lid 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “GDPR” genoemd), wordt onder “verwerking” verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

 1. Informatie over ons als verantwoordelijke partij
  II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
  III. Informatie over gegevensverwerking
 2. Informatie over ons als verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

dorn solution GmbH
Stembergstr. 32
32760 Detmold
Duitsland

Telefoon: +49 5231-944508
Telefax: +49 5231-944 509
E-Mail: contact(at)nugrip.shop

Functionaris voor gegevensbescherming bij de provider:

Hans-Peter Dorn

 1. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

 • op een bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de gegevens die worden verwerkt, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
 • onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (vgl. ook art. 16 DSGVO);
 • op het onmiddellijk wissen van de hen betreffende gegevens (vgl. ook art. 17 DSGVO), of, subsidiair, voor zover verdere verwerking op grond van art. 17, lid. 3 DSGVO noodzakelijk is, tot beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • de op hen betrekking hebbende en door hen verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens aan andere aanbieders/verwerkers over te dragen (cf. ook Art. 20 GDPR);
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 van de GDPR).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle afnemers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt in kennis te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die noodzakelijk kan zijn op grond van artikel 16 en artikel 17, leden 2 en 3, van de gegevensbeschermingswet. 1, 18 DSGVO wordt uitgevoerd. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Onverminderd dit, heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen overeenkomstig art. 21 DSGVO het recht bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, voor zover de gegevens door de aanbieder overeenkomstig art. 6, lid 2, DSGVO worden verwerkt. 1 lit. f) DSGVO worden verwerkt. Met name kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op directe reclame.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw bij het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hierna geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele internetaanwezigheid te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze web space provider doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden gebruikt om informatie te verzamelen, zoals het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u toegang hebt verkregen tot onze website (referrer URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en tijd van de respectieve toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. Zo niet, dan mogen de gegevens niet geheel of gedeeltelijk worden gewist tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

 1. a) Sessiecookies/sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies bij onze internetpresentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Via deze cookies wordt bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate verwerkt.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger, aangezien de verwerking van bv. persoonsgegevens niet noodzakelijk is. de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het sluiten van een overeenkomst of voor de afwikkeling daarvan.

Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons rechtmatig belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Wanneer u uw internetbrowser afsluit, worden deze sessiecookies gewist.

 1. b) Cookies van derden

Indien van toepassing, worden cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken ten behoeve van reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website ook met onze website gebruikt.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer details hierover, met name de doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking van dergelijke cookies van derden.

 1. c) Eliminatiemogelijkheid

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk moment verwijderen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt echter af van uw specifieke gebruikte internetbrowser. Gebruik daarom bij vragen de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de specifieke Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Indien u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Verwerking van contracten

De door u verstrekte gegevens met het oog op het gebruik van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt met het oog op de afwikkeling van het contract en zijn in die zin noodzakelijk. De sluiting en de uitvoering van het contract zijn niet mogelijk zonder de verstrekking van uw gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Wij wissen de gegevens zodra het contract volledig is afgehandeld, maar moeten ons houden aan de bewaartermijnen die in de belasting- en handelswetgeving zijn vastgesteld.

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw gegevens door aan de met de levering van de goederen belaste transportonderneming of aan de financiële dienstverlener, voor zover de doorgifte noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor de betaling.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is dan Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Klant account / registratie functie

Als u via onze website een klantenaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u bij de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de afwikkeling van de overeenkomst of ten behoeve van de klantenservice (bijv. om u een overzicht te kunnen geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde notepad-functie te kunnen aanbieden). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Tegelijkertijd slaan wij dan het IP-adres en de datum van uw registratie op, samen met de tijd. Uiteraard zullen deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

Tijdens het verdere registratieproces zal uw toestemming voor deze verwerking worden verkregen en zal naar dit privacybeleid worden verwezen. De door ons in dit proces verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de klantenrekening.

Voor zover u met deze verwerking instemt, is Art. 6 para. 1 lit. (a) GDPR Rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien het openen van de klantenrekening ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook Art. 6 Para. 1 lit. b) DSGVO.

U kunt de aan ons gegeven toestemming voor het openen en aanhouden van de klantrekening intrekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst. Hiervoor hoeft u ons alleen maar op de hoogte te brengen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden gewist zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. Wij moeten ons echter houden aan de bewaartermijnen die in de belasting- en handelswetgeving zijn vastgelegd.

Kredietwaardigheid controleren en punten toekennen

Voor zover wij u in het kader van ons aanbod van goederen of diensten de basismogelijkheid van betaling per factuur aanbieden en u van deze mogelijkheid gebruik maakt, behouden wij ons het recht voor om op basis van mathematisch-statistische procedures een kredietrapport op te vragen bij een kredietagentschap (zoals Creditreform, Schufa, Bürgel of infoscore). Voor dit doel worden uw gegevens, voor zover zij relevant zijn voor het contract, zoals bijv. uw naam en adres door te geven aan het kredietagentschap. Wij gebruiken de daaropvolgende informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor onze beslissing of wij u betaling per factuur aanbieden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij de standaardveiligheid van de vordering overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Newsletter

Indien u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de daartoe door u gevraagde gegevens, d.w.z. uw e-mailadres en – facultatief – uw naam en adres, aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd slaan wij het IP-adres op van de internetverbinding waarvandaan u toegang hebt tot onze website, alsmede de datum en het tijdstip van uw registratie. Tijdens het verdere registratieproces zullen wij uw toestemming vragen om u de nieuwsbrief toe te sturen, de inhoud specifiek beschrijven en verwijzen naar dit privacybeleid. Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief – ze worden dus niet aan derden doorgegeven.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 6. 1 lit. a) DSGVO.

U kunt uw toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven intrekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat het ons op de hoogte te brengen van uw herroeping of te klikken op de link “unsubscribe” die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Contactverzoeken / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw vraag te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag – zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw vraag afdoende is beantwoord en het wissen niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld het volgende in geval van een latere verwerking van de overeenkomst.

Gebruikersbijdragen, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of evaluaties, hierna “bijdragen” genoemd, op onze internetpagina’s te publiceren. Indien u van dit aanbod gebruik maakt, zullen wij uw bijdrage, de datum en het tijdstip van indiening en het pseudoniem dat u eventueel hebt gebruikt, verwerken en publiceren.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 6. 1 lit. a) DSGVO. U kunt uw toestemming intrekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst. Hiervoor hoeft u ons alleen maar op de hoogte te brengen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP-adres en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een rechtmatig belang hebben om verdere actie te ondernemen of te ondersteunen indien uw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

De rechtsgrondslag is in dit geval artikel 6, lid 6. 1 lit. f) DSGVO. Ons rechtmatig belang is gelegen in de juridische verdediging die noodzakelijk kan zijn.

Abonnement op bijdragen

Als u bijdragen publiceert op onze website, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op eventuele vervolgbijdragen van derden. Om u per e-mail te kunnen informeren over deze vervolgbijdragen, verwerken wij uw e-mailadres.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 6. 1 lit. a) DSGVO. U kunt uw toestemming voor dit abonnement intrekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat het ons op de hoogte te brengen van uw herroeping of te klikken op de afmeldlink in de desbetreffende e-mail.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, bv. de volgende informatie IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van het bezoek aan onze website worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie maakt Google het IP-adres binnen de EU of de EER al korter.

De aldus verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband zal brengen. Bovendien heeft Google onder

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Nadere informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming is voor u beschikbaar, bijvoorbeeld. ook over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactivatie-add-on, samen met nadere informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd op de meest gangbare internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. Door dit te doen, vertelt de add-on aan het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over het bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Uiteraard kunt u in dit privacybeleid ook vinden of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken.

Wij gebruiken Google Maps op onze website om onze locatie te tonen en om een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen.

Als u het in onze website geïntegreerde onderdeel Google Maps oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om onze locatie te kunnen weergeven en een routebeschrijving te kunnen geven, worden uw gebruikersinstellingen en -gegevens verwerkt. Wij kunnen niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

De verbinding met Google die op deze manier tot stand komt, stelt Google in staat te bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de aanwijzingen moeten worden gestuurd.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de gepaste instellingen in uw internetbrowser te maken. Details hierover vindt u hierboven onder het punt “Cookies”.

Bovendien vindt het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie plaats overeenkomstig de Google Gebruiksvoorwaarden https://policies.google.com/terms?gl=NL&hl=nl en de Voorwaarden en bepalingen voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Bovendien biedt Google

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

voor nadere informatie.

Opt-Out voor Google Analytics

[borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”]

“Facebook” sociale plug-in

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Facebook op onze website. Facebook is een internetdienst van facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide “Facebook” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Facebook geeft meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies onder

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

is voor u beschikbaar.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het voor Facebook noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u bij Facebook bent ingelogd terwijl u een van onze websites met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie van uw specifieke bezoek door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Dus, bijvoorbeeld, als je Indien u de zogenaamde “Like”-knop van Facebook gebruikt, wordt deze informatie in uw Facebook-gebruikersaccount opgeslagen en, indien van toepassing, via het Facebook-platform gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt, ofwel het laden van de Facebook-plug-in voorkomen door een add-on voor uw internetbrowser te gebruiken.

Facebook verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://www.facebook.com/policy.php

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

„Twitter“-Social-Plug-in

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Twitter op onze website. Twitter is een internetdienst die wordt aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, hierna “Twitter” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Twitter in de VS. Om technische redenen is het voor Twitter noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Indien u bij Twitter bent ingelogd terwijl u een van onze websites met de plug-in bezoekt, wordt de door de plug-in verzamelde informatie van uw specifieke bezoek door Twitter herkend. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount aldaar. Dus, bijvoorbeeld, als je Indien u de zogenaamde “Share”-knop van Twitter gebruikt, wordt deze informatie in uw Twitter-gebruikersaccount opgeslagen en kan deze via het Twitter-platform worden gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich bij Twitter afmelden voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Twitter-gebruikersaccount aanbrengen.

Twitter verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://twitter.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna te noemen “YouTube”.

YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen “Google”.

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, en dus ook haar dochteronderneming YouTube, garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken YouTube in verband met de functie “Verbeterde privacymodus” om u video’s te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube houdt de functie “verbeterde gegevensbeschermingsmodus” in dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden wanneer je daadwerkelijk een video start.

Zonder deze “verhoogde gegevensbescherming” wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina’s oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is noodzakelijk om de desbetreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u hebt bezocht. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het “DoubleClick”-advertentienetwerk van Google.

Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen maken in uw YouTube-gebruikersaccount.

Met het oog op functionaliteit en om gebruikersgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door middel van een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

Google verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://policies.google.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

“Shariff” sociale media knoppen

Wij gebruiken de plug-ins van de volgende sociale netwerken op onze website. Om deze plug-ins te integreren, gebruiken wij op onze beurt de “Shariff” plug-in.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de verbetering van de kwaliteit van onze internetaanwezigheid.

Shariff is een open source programma ontwikkeld door c’t en heise. Door deze plug-in te integreren, voorkomen gekoppelde afbeeldingen dat de hieronder nader genoemde plug-ins van sociale netwerken automatisch een verbinding tot stand brengen met de respectieve server van de plug-in van het sociale netwerk wanneer u onze website(s) bezoekt waarop de respectieve plug-in van het sociale netwerk is geïntegreerd. Alleen wanneer u op een van deze gelinkte afbeeldingen klikt, wordt u doorgestuurd naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk. Alleen dan zal informatie over het gebruiksproces door het respectieve sociale netwerk worden verzameld. Deze informatie omvat bijvoorbeeld Uw IP-adres, de datum en tijd en de pagina die u op onze website hebt bezocht.

Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites met de desbetreffende plug-in bent ingelogd bij een van de diensten van het sociale netwerk, kan de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk de bij uw specifieke bezoek verzamelde informatie herkennen en deze toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount of via deze publiceren. Dus, bijvoorbeeld, als je Als u de zogenaamde “Share”-knop van het respectieve sociale netwerk gebruikt, kan deze informatie in uw gebruikersaccount aldaar worden opgeslagen en via het platform van de respectieve aanbieder van het sociale netwerk worden gepubliceerd. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen uit het betreffende sociale netwerk voordat u op de afbeelding klikt, of de overeenkomstige instellingen maken in uw gebruikersaccount van het sociale netwerk.

Meer informatie over “Shariff” is te vinden op

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

klaar.

De volgende sociale netwerken zijn in onze website geïntegreerd:

Google+

der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043, USA.

Informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://policies.google.com/privacy

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Facebook

Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten, binnen de EU geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://www.facebook.com/policy.php

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten.

Informatie over gegevensbescherming is te vinden op https://twitter.com/privacy

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Google AdWords met conversie tracking

Op onze website maken wij gebruik van de reclamecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversietracking. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

Door certificering in het kader van het EU-US Privacy Shield (” EU-US Privacy Shield “)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken conversietracking voor het gericht adverteren van ons aanbod. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, slaat de conversietracking die wij gebruiken een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een specifieke pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze via Google geplaatste advertenties hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om voor ons statistieken over het bezoek aan onze website op te stellen. Bovendien krijgen wij zo informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina’s van onze website die vervolgens zijn opgevraagd. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, zullen u echter op deze manier kunnen identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken via de desbetreffende instellingen van uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u cookies die al zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt echter af van uw specifieke gebruikte internetbrowser. Gebruik daarom bij vragen de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Verder biedt Google ook

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

voor nadere informatie over dit onderwerp en met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Online sollicitaties / publicatie van personeelsadvertenties

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. Voor deze digitale sollicitaties worden uw sollicitant- en sollicitatiegegevens door ons elektronisch verzameld en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26 para 1 S. 1 BDSG in combinatie met. Art. 88 para. 1 DSGVO.

Indien na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst tot stand komt, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatie hebt verstrekt op in uw personeelsdossier met het oog op de gebruikelijke organisatorische en administratieve afwikkeling – uiteraard met inachtneming van de verdergaande wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is tevens § 26 para. 1 S. 1 BDSG in combinatie met. Art. 88 para. 1 DSGVO.

In geval van afwijzing van een aanvraag zullen wij de ons toegezonden gegevens twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing automatisch wissen. De gegevens worden echter niet gewist indien dit wettelijk verplicht is, bv. door de Duitse wet op de gegevensbescherming. als gevolg van de bewijsplicht in het kader van de AGG, langer moet worden bewaard, tot vier maanden of tot de beëindiging van de gerechtelijke procedure.

De rechtsgrondslag is in dit geval artikel 6, lid 6. 1 lit. f) DSGVO en § 24, lid. 1 Nr. 2 BDSG. Ons legitiem belang ligt in de wettelijke verdediging of handhaving.

Indien u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw gegevens voor een langere periode worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen voor uw opname in een databank van sollicitanten of belangstellenden, worden de gegevens verwerkt op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 7. 3 DSGVO door middel van een verklaring aan ons met werking voor de toekomst.